Výhody rozhodčího řízení

 • Rychlost
  -rozhodčí řízení je zahájeno bezprostředně po podání žaloby, spory jsou rozhodovány v rozmezí několika týdnů maximálně měsíců

  -žalobce může požádat o expresní projednání sporu ( rozhodčí nález se pak vydává do 30 dnů ode dne podání žaloby, resp.uhrazení expresního příplatku )
   
 • Hospodárnost
  -rozhodčí řízení je podstatně levnější než řízení soudní
   
 • Neveřejnost
  -rozhodčí řízení je neveřejné, odpadá zbytečná medializace předmětu projednávaných sporů i samotného projednávání sporu
   
 • Neformálnost
  -rozhodčí řízení je mnohem více neformální než řízení před soudy
   
 • Jednoinstančnost
  -rozhodnutí rozhodců ve formě rozhodčího nálezu je konečné, dnem doručení pravomocné a soudně vykonatelné