SMĚRNICE O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ
( Směrnice o nákladech rozhodčího řízení, vedeného rozhodci - členy
Asociace pro rozhodčí řízení )


O B S A H :

§ 1 Obecná ustanovení
§ 2 Definice nákladů rozhodčího řízení
§ 3 Rozhodčí poplatek
§ 4 Expresní příplatek
§ 5 Zvláštní náklady rozhodčího řízení
§ 6 Náklady právního zastoupení
§ 7 Výlohy účastníků rozhodčího řízení
§ 8 Rozhodčí poplatek při vzájemné žalobě nebo při námitce započtení
§ 9 Vrácení Rozhodčího poplatku při zpětvzetí žaloby
§ 10 Snížení Rozhodčího poplatku
§ 11 Zvýšení Rozhodčího poplatku
§ 12 Rozhodnutí o náhradě nákladů rozhodčího řízení
§ 13 Sazebník Rozhodčího poplatku
§ 14 Sazebník Expresního příplatku
§ 15 Platnost a účinnost

<< zpět


Asociace pro rozhodčí řízení ( dále jen „Asociace“) v návaznosti na vydaný Jednací řád rozhodčího řízení, vedeného rozhodci - členy Asociace pro rozhodčí řízení ( dále jen „Jednací řád“) vydává následující:

Směrnici o nákladech rozhodčího řízení, vedeného rozhodci - členy Asociace pro rozhodčí řízení ( dále jen „Směrnice o nákladech řízení“ )

<< zpět

§ 1 Obecná ustanovení

1. Směrnice o nákladech řízení upravuje náklady rozhodčího řízení vedeného Rozhodci - členy Asociace ( dále jen „Rozhodci“ ) a jejich úhradu.
2. Směrnice o nákladech řízení je ve smyslu ust. § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění a Jednacího řádu, závazná pro všechny Rozhodce a účastníky rozhodčího řízení.

<< zpět


§ 2 Definice nákladů rozhodčího řízení

1. Náklady rozhodčího řízení tvoří:
a) rozhodčí poplatek
b) expresní příplatek
c) zvláštní náklady rozhodčího řízení
d) náklady právního zastoupení
e) výlohy účastníků rozhodčího řízení

<< zpět


§ 3 Rozhodčí poplatek

1. Za projednání každého sporu v rozhodčím řízení Rozhodci-členy Asociace se vybírá Rozhodčí poplatek.
2. Rozhodčí poplatek slouží ke krytí odměn Rozhodců, režijních a všeobecných nákladů Rozhodců a Asociace při zajišťování rozhodčího řízení, s výjimkou zvláštních nákladů rozhodčího řízení uvedených v ust. § 5 této Směrnice o nákladech řízení.
3. Rozhodčí poplatek hradí žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemné žaloby nebo uplatnění námitky započtení na základě písemné výzvy Rozhodce ( předsedy Rozhodčího senátu ) nebo Tajemníka k úhradě Rozhodčího poplatku.
4. Dokud není Rozhodčí poplatek řádně zaplacen, žaloba, vzájemná žaloba nebo námitka započtení se neprojednává, není-li dále uvedeno jinak.
5. Není-li Rozhodčí poplatek zaplacen ani dodatečně na základě písemné výzvy ve lhůtě, kterou Rozhodce ( předseda Rozhodčího senátu ) nebo Tajemník k tomu účelu určí, řízení se zastaví. Na tuto skutečnost musí být žalobce, popř. žalovaný ve výzvě upozorněn.
6. Výše Rozhodčího poplatku se stanoví v závislosti na hodnotě předmětu sporu podle sazebníku uvedeného v ust. § 13 této Směrnice o nákladech řízení.
7. Základ pro výpočet Rozhodčího poplatku se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
8. Rozhodčí poplatek se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
9. Rozhodčí poplatek se hradí v české měně.
10. Rozhodčí poplatek se platí na účet Asociace č. ú. 17314399/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Praha 3, výjimečně hotově v sídle Asociace. Jiný způsob platby je vyloučen.
11. Rozhodčí poplatek se identifikuje variabilním symbolem, který Rozhodce ( předseda Rozhodčího senátu ) nebo Tajemník určí a sdělí plátci Rozhodčího poplatku ve výzvě k úhradě Rozhodčího poplatku.
12. Jednotlivé platby Rozhodčích poplatků na každou věc, která je předmětem rozhodčího řízení, se provádí vždy samostatnou platbou.
13. Rozhodčí poplatek se považuje za zaplacený okamžikem připsání na účet uvedený v odst. 10, popř. jeho hotovostním uhrazením v sídle Asociace.

<< zpět


§ 4 Expresní příplatek

1. Za expresní řízení dle ust. § 15 Jednacího řádu se vybírá Expresní příplatek.
2. Výše Expresního příplatku se stanoví v závislosti na hodnotě sporu podle sazebníku uvedeného v § 14 této Směrnice o nákladech řízení.
3. Expresní příplatek hradí žalobce. V případech, kdy je žalujících účastníků více, hradí Expresní příplatek pouze žalující účastník uvedený v žalobě nebo dalších žalobních návrzích na prvním místě.
4. Expresní příplatek je splatný na základě písemné výzvy Rozhodce ( předsedy Rozhodčího senátu ) nebo Tajemníka k úhradě Expresního příplatku.
5. Expresní příplatek se nevybírá za protižalobu nebo námitku započtení.
6. Není-li rozhodčí nález nebo usnesení o zastavení řízení vydán ve stanovené lhůtě nebo lhůtě prodloužené žalobcem, Expresní příplatek se žalobci vrátí.
7. Pro Expresní příplatek platí analogicky ust. § 3 této Směrnice o nákladech řízení.

<< zpět


§ 5 Zvláštní náklady rozhodčího řízení

1. Zvláštní náklady rozhodčího řízení jsou náklady, vznikající Rozhodci nebo Asociaci při projednávání konkrétních sporů prováděním důkazů, vyplácením svědečného, znalečného, odborných posudků, stanovisek, konáním ústního jednání mimo sídlo Asociace, pořizováním překladů písemností, vyplácením tlumočného, cestovními a pobytovými náklady, ustanovením opatrovníka apod.
2. Zvláštní náklady rozhodčího řízení se hradí ve výši skutečných nákladů takto vzniklých.
3. Na krytí zvláštních nákladů jsou účastnící povinni složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě stanovené ve výzvě Rozhodce ( předsedy Rozhodčího senátu ) nebo Tajemníka. Tato povinnost může být uložena pouze jednomu účastníkovi, dal-li k těmto zvláštním nákladům podnět nebo vznikají-li v jeho vlastním zájmu. Dokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena se neprovedou.
4. Je-li v průběhu řízení nutné zvýšení zálohy na zvláštní náklady, protože částka stanovená dle odst. 3 nestačí krýt tyto náklady, jsou účastnící, popř. účastník, který dal podnět k těmto nákladům či v jehož vlastním zájmu vznikají, povinni na výzvu Rozhodce ( předsedy Rozhodčího senátu ) nebo Tajemníka poskytnout, a to i opakovaně, další zálohu ve stanovené lhůtě. V případě neposkytnutí další zálohy na zvláštní náklady platí přiměřeně poslední věta odst. 3.
5. Zvláštní náklady vznikající službami tlumočníka nebo překladatele do jiného nebo z jiného jazyka, než je jazyk rozhodčího řízení, nese účastník, na jehož žádost, popř. v jehož zájmu je tato služba poskytnuta.
6. V případě, že Rozhodce ( Rozhodčí senát ) nerozhodne v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení o náhradě zvláštních nákladů rozhodčího řízení, je povinen vrátit účastníkům poskytnuté zálohy.
7.Rozhodce ( Rozhodčí senát ) může přiznat opatrovníku ustanovenému podle § 12 odst. 7 jednacího řádu odměnu ve výši mimosmluvní odměny advokáta podle vyhl.č. 484/2000 Sb., v platném znění

<< zpět


§ 6 Náklady právního zastoupení

1. Náklady právního zastoupení advokátem se řídí vyhl.č. 484/2000 Sb., v platném znění a vyhl.č. 177/1996 Sb., v platném znění

<< zpět


§ 7 Výlohy účastníků rozhodčího řízení

1. Výlohami účastníků rozhodčího řízení jsou výdaje, které účastníci vynakládají v souvislosti s ochranou svých zájmů s výjimkou nákladů právního zastoupení ( § 6 této Směrnice o nákladech řízení )
2. Každý účastník nese ve sporu zpravidla sám své vlastní náklady, které mu vznikly.

<< zpět


§ 8 Rozhodčí poplatek při vzájemné žalobě nebo při námitce započtení

1. Pro vzájemný návrh (protižalobu) platí stejná ustanovení o Rozhodčím poplatku jako pro hlavní žalobu.
2. Obdobná ustanovení jako pro hlavní žalobu platí i pro uplatnění protinároku námitkou započtení. Žalovaný účastník, který uplatňuje v řízení námitku započtení je povinen uhradit z hodnoty nároku započteného Rozhodčí poplatek ve výši 50% z poplatku uvedeného v ust. § 13 této Směrnice o nákladech řízení.
3. Pokud tento Rozhodčí poplatek nezaplatí, o nároku namítnutém k započtení se nejedná. Není-li Rozhodčí poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, k námitce započtení se nepřihlíží.
4. Při podání vzájemné žaloby je žalovaný účastník povinen zaplatit Rozhodčí poplatek ve stejné výši, jako kdyby uplatněný nárok uplatnil žalobou hlavní.

<< zpět


§ 9 Vrácení Rozhodčího poplatku při zpětvzetí žaloby

1. Jestliže žalobce vezme žalobu, popřípadě žalovaný žalobu navzájem ( protižalobu ) či námitku započtení zpět, nejpozději v pracovní den předcházející dni, na něž bylo nařízeno první ústní jednání, nebo při vydání výzvy žalovanému k vyjádření k žalobě, vrátí se žalobci 50% Rozhodčího poplatku.
2. O vrácení Rozhodčího poplatku rozhodne Rozhodce ( Rozhodčí senát ) v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení. Nebyl-li Rozhodce ( Rozhodčí senát ) ještě ustaven, rozhodne o vrácení poplatku Tajemník.
3. Expresní příplatek se nevrací.
4. Ustanovení odst. 1, 2 a 3 se analogicky použijí i na zpětvzetí vzájemné žaloby.
5. Záloha na zvláštní náklady zaplacená účastníkem řízení, pokud již došlo k činnostem nebo úkonům v souvislosti s projednáváním sporu, na které byla záloha poskytnuta, se nevrací.

<< zpět

§ 10 Snížení Rozhodčího poplatku

1. Rozhodčí poplatek může být v odůvodněných případech na žádost účastníka snížen.
2. O snížení Rozhodčího poplatku rozhoduje Rozhodce ( předseda Rozhodčího senátu).
3. Snížit Rozhodčí poplatek lze maximálně o 50% hodnoty poplatku.

<< zpět


§ 11 Zvýšení Rozhodčího poplatku

1. Je-li počet žalovaných účastníků vyšší než jeden, zvyšuje se Rozhodčí poplatek a to o 30% hodnoty poplatku za každého dalšího.
2. Zvýšený Rozhodčí poplatek hradí žalující účastník.
3. Pokud je žalujících účastníků více, hradí Rozhodčí poplatek i zvýšený Rozhodčí poplatek společně a nerozdílně.
4. Každý vedlejší účastník řízení hradí zvýšený Rozhodčí poplatek na něj připadající sám.

<< zpět


§ 12 Rozhodnutí o náhradě nákladů rozhodčího řízení

1. O přiznání náhrady nákladů rozhodčího řízení rozhoduje Rozhodce ( Rozhodčí senát ) v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení dle vlastního uvážení s přihlédnutím k průběhu a výsledku rozhodovaného sporu.

<< zpět


§ 13 Sazebník Rozhodčího poplatku

1. Základem Rozhodčího poplatku je hodnota předmětu sporu.
2. Rozhodčí poplatek činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 6.000 Kč.
3. V případě, že spor je v rozhodčím řízení rozhodován Rozhodčím senátem zvyšuje se Rozhodčí poplatek o 50 % hodnoty poplatku, který by se jinak hradil ve smyslu odst.2.
4. Je-li předmětem sporu opakující se plnění, je základem Rozhodčího poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění.
5. Nelze-li stanovit základ Rozhodčího poplatku podle předchozích ustanovení, činí Rozhodčí poplatek 10.000 Kč.
6. Je-li v žalobě uplatněno více nároků z jednoho nebo z různých závazkových vztahů, je základem Rozhodčího poplatku cena každého jednotlivého nároku tak, jakoby šlo o samostatně podanou žalobu a Rozhodčí poplatek je součtem výše všech Rozhodčích poplatků jednotlivých uplatněných nároků.
7. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující účastník povinen doplatit Rozhodčí poplatek na výzvu Rozhodce ( předsedy Rozhodčího senátu ).
8. Výkonný výbor Asociace může snížit minimální výši Rozhodčího poplatku uvedenou v odstavci 2 tohoto článku a/nebo odložit jeho splatnost. Výkonný výbor Asociace může Rozhodčí poplatek nebo jeho část prominout.

<< zpět

§ 14 Sazebník Expresního příplatku

1. Základem Expresního příplatku je hodnota předmětu sporu.
2. Expresní příplatek činí 2 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 3.000 Kč.
3. Nelze-li stanovit základ Expresního příplatku analogicky dle ust. § 13 této Směrnice o nákladech řízení, činí Expresní příplatek 5.000 Kč.
4. Ostatní ustanovení § 13 této Směrnice o nákladech řízení platí analogicky.

<< zpět


§ 15 Platnost a účinnost

1. Tato Směrnice o nákladech řízení nabyla platnosti a účinnosti dnem 23.3.2007.
2. Rozhodování o nákladech rozhodčího řízení se provádí dle Směrnice o nákladech řízení platné ke dni podání žaloby.
3. Platné znění této Směrnice o nákladech řízení je zveřejněno na internetové stránce Asociace: www.asociace-rozhodci.cz

<< zpět