Rozhodčí doložka:

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“). V souladu s ust. § 19, odst. 1 a 4, ZRŘ se smluvní strany dohodly na postupu řízení a na těchto základních pravidlech pro rozhodčí řízení: 1) spor bude rozhodován jedním rozhodcem, jmenovaným ve smyslu ust. § 7, odst. 1, ZRŘ tajemníkem Asociace pro rozhodčí řízení, se sídlem Vinohradská 89, 120 00 Praha 2, IČ 26639971 (dále jen „Asociace“), ze seznamu rozhodců vedeného Asociací, zveřejněného na internetové adrese: www.asrr.cz., 2) rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla na adresu Asociace, 3) spor bude rozhodcem rozhodován bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě stanovené rozhodcem, 4) rozhodčí poplatek za řízení činí 4% hodnoty předmětu sporu, nejméně však 6.000,- Kč, expresní příplatek za projednání a rozhodnutí věci do 40 kalendářních dnů činí 2% hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000,- Kč, 5) výzvy rozhodce, usnesení a rozhodčí nález se doručují do vlastních rukou účastníků, náhradní doručení není vyloučeno, 6) doručování se provádí u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku, u fyzické osoby na adresu uvedenou ve Smlouvě, když na tuto adresu fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem, 7) nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 8) za den doručení se považuje i den, kdy odesílatel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku adresátovi nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje/nesídlí a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena, 9) rozhodce může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci rozhodčího řízení Asociaci nebo jiné třetí osoby, a v tomto rozsahu ho smluvní strany zprošťují mlčenlivosti, 10) otázky řízení neupravené touto rozhodčí doložkou budou rozhodnuty rozhodcem.