Otázky a odpovědi k rozhodčímu řízení

 • Co je to rozhodčí řízení?
  Rozhodčí řízení je způsob projednávání a rozhodování sporů mezi stranami, kdy spory neprojednává a nerozhoduje obecný soud, ale rozhodce. Rozhodnutí sporu rozhodcem má stejnou váhu jako rozhodnutí obecného soudu.

 • Jaký je právní základ rozhodčího řízení?
  Rozhodčí řízení upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů ( dále jen „Zákon o rozhodčím řízení“ ). Ustanovení § 2 tohoto zákona stanoví, že „Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi………má rozhodovat jeden nebo více rozhodců ……“.
 • Co je základní předpoklad pro vedení rozhodčího řízení?
  Základním předpokladem pro vedení rozhodčího řízení je písemné uzavření rozhodčí smlouvy ( rozhodčí doložky ) mezi stranami. Znění rozhodčí doložky naleznete zde.
 • Jak a kdy lze sjednat ( uzavřít ) rozhodčí smlouvu ( rozhodčí doložku )?
  Rozhodčí smlouva ( rozhodčí doložka ) musí být uzavřena vždy písemně. Lze ji sjednat
  v podstatě při uzavření smlouvy ( např. kupní, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo apod. ), nebo
  po jejím uzavření nebo v okamžiku vzniku sporu mezi stranami.
  Jako optimální se jeví zapracovat rozhodčí doložku přímo do smlouvy ( např. kupní, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo apod. ), neboť pokud již k nějakému sporu mezi stranami dojde, těžko dlužník k uzavření rozhodčí smlouvy přistoupí dodatečně.
 • Jaké spory lze v rozhodčím řízení řešit?
  Mimo sporů v konkurzním řízení, lze v rozhodčím řízení řešit v podstatě všechny spory majetkové, tedy spory, „kde jde o peníze“ – nezaplacené faktury, kupní ceny, smluvní pokuty,
  náhrady škod apod.
 • Jakou výhodu má rozhodčí řízení před soudním řízením?
  Základní výhodou rozhodčího řízení je rychlost a hospodárnost řízení.
  Dále viz Výhody rozhodčího řízení
 • Co je vlastně „výsledkem“ rozhodčího řízení?
  Výsledkem rozhodčího řízení je tzv. rozhodčí nález, který má stejné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je tedy soudně vykonatelné.
 • Co dělat, když dlužník nezaplatí ani na základě rozhodčího nálezu, lze nařídit exekuci?
  Ano, pokud dlužník nesplní řádně povinnost uloženou v rozhodčím nálezu, lze podat návrh
  na nařízení exekuce, neboť rozhodčí nález je řádným exekučním titulem stejně
  jako pravomocné rozhodnutí soudu.